Huishoudelijk reglement

   
 
  1.

Dit Huishoudelijk Reglement is integraal van toepassing op al onze aanbiedingen en maakt deel uit en vormt een onverbrekelijk geheel met de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de door u afgesloten verzekeringen bij Intrasurance BV via Poliscontact.nl.

 
 
2. Intrasurance is een assuradeur die uitsluitend via internet haar producten aanbiedt en haar zaken regelt.
 
3. Intrasurance richt zich uitsluitend op diegenen die zelf hun verzekeringszaken willen (gaan) regelen.
 
4. De verzekeringnemer sluit af, beheert en muteert zelf al zijn/haar verzekeringen op het moment dat het hem/haar schikt en verkrijgt op die manier totale controle over zijn/haar verzekeringszaken.
 
5. Intrasurance heeft daartoe verzekeringsproducten ontwikkeld en blijft deze ontwikkelen waar de kostenopslagen voor advisering geheel uit zijn verwijderd.
 
6. Intrasurance heeft zich tot taak gesteld om de belangen van haar verzekeringnemer optimaal te behartigen en te waarborgen.
 
7. De persoonsgegevens die een aspirant-verzekeringnemer in het registratiescherm invoert worden door Intrasurance onder een strikt privacyreglement geregistreerd.
 
8. Intrasurance zal zich inspannen om de privacy van haar verzekeringnemer optimaal te beschermen en conformeert zich zonder restricties aan de huidige en toekomstige wettelijke bepalingen die de privacybescherming reguleren.
 
9. Iedere verzekeringnemer krijgt, middels een unieke code bestaande uit een door hem/haar zelf gekozen gebruikersnaam in combinatie met een zelfgekozen wachtwoord, exclusief toegang tot een persoonsgebonden deel van onze backoffice, waarin diens verzekeringszaken uitsluitend door hem/haar kan worden benaderd, ingezien, beheerd en aangepast.
 
10. Intrasurance zal gezien het medium internet en de daarbij onlosmakelijke verbinding met een totale anonimiteit van de bezoeker van haar site een uiterst zorgvuldig toelatingsbeleid voeren voor geheel nieuwe relaties/verzekeringnemer.
 
11. Intrasurance zal gezien haar bijzondere positie in de markt bij het accepteren van het haar aangeboden risico's onder meer gebruik maken van geografische-, leeftijds- en inkomensgegevens als selectiecriteria om tot een assurantietechnisch verantwoorde acceptatie te komen.
 
12. Intrasurance zal iedere nieuwe relatie/verzekeringnemer eerst definitief accepteren en de direct verleende voorlopige dekking op de aangevraagde verzekering pas omzetten in een definitieve dekking, nadat er een assurantietechnische beoordeling heeft plaatsgevonden en de eerste premie is geïncasseerd.

Intrasurance behoudt zich het recht voor om op basis van o.m. de bovenstaande criteria en verder om haar moverende redenen de nieuwe relatie/verzekeringnemer niet te accepteren, waarbij de verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan. 

Intrasurance zal de betreffende nieuwe relatie/verzekeringnemer terstond van haar acceptatiebeslissing op de hoogte stellen. Omtrent de reden van non-acceptatie is Intrasurance niet verplicht een verklaring te geven.

 
13. Intrasurance zal iedere nieuwe verzekering behandelen als in Sub 12. vermeld.
 
14. Intrasurance zal op iedere wijziging/verandering van bij haar lopende verzekeringen onmiddellijk dekking verlenen. Mocht de nieuw ontstane verzekeringssituatie buiten de grenzen van het acceptatiebeleid van Intrasurance vallen dan zal Intrasurance hiervan terstond mededeling doen aan haar verzekeringnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen aansluitend op die mededeling.
 
15. Een verzekering komt als volgt tot stand. Na het invullen van een aanvraagscherm geeft de aspirant-verzekeringnemer aan dat er wat hem/haar betreft volledige wilsovereenstemming bestaat inzake de onderhavige overeenkomst door het uitvoeren van de navolgende handelingen. Allereerst dient men zijn akkoord te bevestigen door het klikken op de daartoe aanwezige akkoordbutton en zijn/haar identiteit te bevestigen door het ingeven van zijn/haar eigen unieke wachtwoord. Daarmede is volledige wilsovereenstemming tot stand gekomen en bevestigd. Tevens verklaart de aspirant-verzekeringnemer door deze handelingen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de strekking van de opgenomen tekst inzake artikel 251 Wetboek van Koophandel en de strekking en gevolgen van deze tekst te hebben aanvaard. Daarna dient de definitieve tot stand koming van de overeenkomst bevestigd te worden door Intrasurance.
 
16. Alle gegevens die op de verzekerings- en persoonsregistratieschermen vermeld staan, worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. De verzekeringnemer verplicht zich om alle gevraagde informatie en voor de verzekeringsacceptatie en -dekking benodigde gegevens naar waarheid op te geven en te vermelden. Voor het belang en de consequenties hiervan wordt, wellicht ten overvloede, verwezen naar het vermelde inzake en de strekking van artikel 251 Wetboek van Koophandel in de akkoordverklaring bij het aangaan van een verzekering.
 
17. De verzekeringnemer verplicht zich om alle mutaties die optreden met betrekking tot de Sub 16. vermelde informatie en gegevens tijdig te zullen wijzigen in zijn/haar persoonlijk dossier. Bijvoorbeeld wijzigingen van zijn e-mailadres, van of aan verzekerde objecten, verhuizing, wijziging in risicolocatie en/of wijziging van de relevante postcode(s).
 
18. De communicatie met verzekeringsnemers geschiedt via e-mail. Alle berichten, gestuurd naar het in de persoonsregistratie vermelde e-mailadres, worden geacht door verzekeringsnemers te zijn ontvangen.
 
19. De tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst wordt geregistreerd in het persoonlijke dossier bij Intrasurance waar de verzekeringnemer exclusief toegang toe heeft. Er wordt geen papieren polis verstrekt. Voor diegenen die dat toch van belang achten is er een mogelijkheid tot het laten opsturen van een dergelijke polis in het systeem aanwezig.
 
20. Verzekeringnemer verleent door het verrichten van de handelingen sub 15 tevens alle toestemming aan Intrasurance tot het incasseren via de automatische incassoprocedures van bank en bankgiro van zijn/haar uit de tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst verschuldigde premies te incasseren. Vanzelfsprekend onder het behoud van alle rechten die de betreffende incassoregeling aan de verzekeringnemer verleent inzake het recht tot onmiddellijke terugboeking van naar zijn/haar inzicht en mening (onverhoopt) ten onrechte door Intrasurance geïncasseerde premiegelden.
 
21. Alle premie-incasso's lopen via het automatische incassosysteem van bank en bankgiro. Mochten onverhoopt premies door ongeacht wat voor oorzaken dan ook niet door Intrasurance geïncasseerd kunnen worden, dan vervalt van rechtswege, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling door Intrasurance, direct na de derde (tevergeefse) premie-incassopoging van de op dat moment verschuldigde premie, de dekking op de betreffende verzekering. Hiervan zal door Intrasurance aan de desbetreffende verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Intrasurance is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt bij of door derden.
 
22. De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te voldoen. Op of omstreeks de dag waarop deze premie verschuldigd wordt. De betaling geschiedt uitsluitend via automatische premie-incasso. Gezien de geringe distributieopslagen van Intrasurance op de netto risicopremies van de risicodragende verzekeraar(s) zullen verzekeringen waarbij ten derde male een incassoactie ongehonoreerd blijft niet door Intrasurance gecontinueerd kunnen worden en met ingang van de datum waarop de niet ontvangen premiebedragen verschuldigd is/zijn geworden zonder nadere aanmaning wegens wanbetaling geroyeerd worden. Hiervan zal aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Door de verzekeringnemer kunnen derhalve na de laatst genoemde datum dan ook geen rechten, hoe ook genaamd, meer aan de verzekeringsovereenkomst ontleend worden.
 
23. Intrasurance garandeert dat iedere schade die wordt gemeld binnen 24 uur (tijdens werkdagen) in behandeling zal zijn genomen en dat door het afhandelend schadebureau met de verzekeringnemer ter verdere afhandeling van de schade inmiddels wordt gecommuniceerd. Na vaststelling van het schadebedrag garandeert Intrasurance, uiteraard mits het een door de betreffende verzekering gedekt evenement betreft, dat het vastgestelde en akkoord bevonden schadebedrag binnen 24 uur wordt overgemaakt.
 
24. Intrasurance zal ter beoordeling van schadesituaties de vigerende verzekeringsvoorwaarden strikt toepassen. Bij het afsluiten van iedere verzekering wordt de verzekeringnemer op het afsluitscherm gevraagd om de verzekeringsvoorwaarden in te zien. Zonder deze inzage is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten. In de risico/schadecalculatie waarop de premiestelling is gebaseerd is het doen van zgn. 'coulance'-uitkeringen niet meegenomen. Verzekeringnemer van Intrasurance betalen derhalve niet mee aan het subjectief verrichten van onverplichte schade-uitkeringen aan derden. Niet gedekte schaden worden niet vergoed, helder en duidelijk. Gedekte schaden worden door Intrasurance onmiddellijk in behandeling genomen en uiterst snel en correct afgehandeld. Voor alle partijen heel helder en duidelijk. Intrasurance stelt er prijs op in haar Huishoudelijk Reglement op te nemen dat de kwaliteit van haar schadebehandeling in haar bedrijfsfilosofie een zeer hoge prioriteit geniet.
 
25. Door het afsluiten van één of meer verzekeringen verklaart de verzekeringnemer akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement.
 
26. Intrasurance heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Intrasurance beperkt haar aansprakelijkheid in voorkomende gevallen tot maximaal het verzekerde bedrag van deze verzekering.
 
27. Intrasurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden in de schadeafhandeling door overmacht (bijvoorbeeld. aardbeving, griepepidemie, e.d.).
 
28. Intrasurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk ontstane fouten in de communicatie door toedoen van derden en door optredende onvolkomenheden binnen het medium internet.
 
29. De correcte hoogte van de verzekeringspremie wordt vastgesteld door Intrasurance aan de hand van het op de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst geldende premietarief.
 
30. Intrasurance behoudt zich het recht voor om in geval van faillissement van een verzekeringnemer per direct een of meer lopende verzekeringscontract(en) te ontbinden. De verzekeringsdekking per direct te beëindigen en de niet verdiende premie te restitueren naar het laatste bekende rekeningnummer van verzekeringnemer.
 
31. Intrasurance houdt zich het recht voor om wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, altijd gemeld per e-mail aan alle verzekeringnemers, door te voeren. De betreffende wijzingen zullen onmiddellijk na de melding van kracht worden.
 
32. De bedrijfsgegevens van Intrasurance zijn:

Intrasurance BV
Postbus 315
5300 AH Zaltbommel
KvK Tiel: 17141695
SER-register: 1060118GA
 
 
Huishoudelijk reglement
   
 
  1.

Dit Huishoudelijk Reglement is integraal van toepassing op al onze aanbiedingen en maakt deel uit en vormt een onverbrekelijk geheel met de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de door u afgesloten verzekeringen bij Intrasurance BV via Poliscontact.nl.

 
 
2. Intrasurance is een assuradeur die uitsluitend via internet haar producten aanbiedt en haar zaken regelt.
 
3. Intrasurance richt zich uitsluitend op diegenen die zelf hun verzekeringszaken willen (gaan) regelen.
 
4. De verzekeringnemer sluit af, beheert en muteert zelf al zijn/haar verzekeringen op het moment dat het hem/haar schikt en verkrijgt op die manier totale controle over zijn/haar verzekeringszaken.
 
5. Intrasurance heeft daartoe verzekeringsproducten ontwikkeld en blijft deze ontwikkelen waar de kostenopslagen voor advisering geheel uit zijn verwijderd.
 
6. Intrasurance heeft zich tot taak gesteld om de belangen van haar verzekeringnemer optimaal te behartigen en te waarborgen.
 
7. De persoonsgegevens die een aspirant-verzekeringnemer in het registratiescherm invoert worden door Intrasurance onder een strikt privacyreglement geregistreerd.
 
8. Intrasurance zal zich inspannen om de privacy van haar verzekeringnemer optimaal te beschermen en conformeert zich zonder restricties aan de huidige en toekomstige wettelijke bepalingen die de privacybescherming reguleren.
 
9. Iedere verzekeringnemer krijgt, middels een unieke code bestaande uit een door hem/haar zelf gekozen gebruikersnaam in combinatie met een zelfgekozen wachtwoord, exclusief toegang tot een persoonsgebonden deel van onze backoffice, waarin diens verzekeringszaken uitsluitend door hem/haar kan worden benaderd, ingezien, beheerd en aangepast.
 
10. Intrasurance zal gezien het medium internet en de daarbij onlosmakelijke verbinding met een totale anonimiteit van de bezoeker van haar site een uiterst zorgvuldig toelatingsbeleid voeren voor geheel nieuwe relaties/verzekeringnemer.
 
11. Intrasurance zal gezien haar bijzondere positie in de markt bij het accepteren van het haar aangeboden risico's onder meer gebruik maken van geografische-, leeftijds- en inkomensgegevens als selectiecriteria om tot een assurantietechnisch verantwoorde acceptatie te komen.
 
12. Intrasurance zal iedere nieuwe relatie/verzekeringnemer eerst definitief accepteren en de direct verleende voorlopige dekking op de aangevraagde verzekering pas omzetten in een definitieve dekking, nadat er een assurantietechnische beoordeling heeft plaatsgevonden en de eerste premie is geïncasseerd.

Intrasurance behoudt zich het recht voor om op basis van o.m. de bovenstaande criteria en verder om haar moverende redenen de nieuwe relatie/verzekeringnemer niet te accepteren, waarbij de verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan. 

Intrasurance zal de betreffende nieuwe relatie/verzekeringnemer terstond van haar acceptatiebeslissing op de hoogte stellen. Omtrent de reden van non-acceptatie is Intrasurance niet verplicht een verklaring te geven.

 
13. Intrasurance zal iedere nieuwe verzekering behandelen als in Sub 12. vermeld.
 
14. Intrasurance zal op iedere wijziging/verandering van bij haar lopende verzekeringen onmiddellijk dekking verlenen. Mocht de nieuw ontstane verzekeringssituatie buiten de grenzen van het acceptatiebeleid van Intrasurance vallen dan zal Intrasurance hiervan terstond mededeling doen aan haar verzekeringnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen aansluitend op die mededeling.
 
15. Een verzekering komt als volgt tot stand. Na het invullen van een aanvraagscherm geeft de aspirant-verzekeringnemer aan dat er wat hem/haar betreft volledige wilsovereenstemming bestaat inzake de onderhavige overeenkomst door het uitvoeren van de navolgende handelingen. Allereerst dient men zijn akkoord te bevestigen door het klikken op de daartoe aanwezige akkoordbutton en zijn/haar identiteit te bevestigen door het ingeven van zijn/haar eigen unieke wachtwoord. Daarmede is volledige wilsovereenstemming tot stand gekomen en bevestigd. Tevens verklaart de aspirant-verzekeringnemer door deze handelingen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de strekking van de opgenomen tekst inzake artikel 251 Wetboek van Koophandel en de strekking en gevolgen van deze tekst te hebben aanvaard. Daarna dient de definitieve tot stand koming van de overeenkomst bevestigd te worden door Intrasurance.
 
16. Alle gegevens die op de verzekerings- en persoonsregistratieschermen vermeld staan, worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. De verzekeringnemer verplicht zich om alle gevraagde informatie en voor de verzekeringsacceptatie en -dekking benodigde gegevens naar waarheid op te geven en te vermelden. Voor het belang en de consequenties hiervan wordt, wellicht ten overvloede, verwezen naar het vermelde inzake en de strekking van artikel 251 Wetboek van Koophandel in de akkoordverklaring bij het aangaan van een verzekering.
 
17. De verzekeringnemer verplicht zich om alle mutaties die optreden met betrekking tot de Sub 16. vermelde informatie en gegevens tijdig te zullen wijzigen in zijn/haar persoonlijk dossier. Bijvoorbeeld wijzigingen van zijn e-mailadres, van of aan verzekerde objecten, verhuizing, wijziging in risicolocatie en/of wijziging van de relevante postcode(s).
 
18. De communicatie met verzekeringsnemers geschiedt via e-mail. Alle berichten, gestuurd naar het in de persoonsregistratie vermelde e-mailadres, worden geacht door verzekeringsnemers te zijn ontvangen.
 
19. De tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst wordt geregistreerd in het persoonlijke dossier bij Intrasurance waar de verzekeringnemer exclusief toegang toe heeft. Er wordt geen papieren polis verstrekt. Voor diegenen die dat toch van belang achten is er een mogelijkheid tot het laten opsturen van een dergelijke polis in het systeem aanwezig.
 
20. Verzekeringnemer verleent door het verrichten van de handelingen sub 15 tevens alle toestemming aan Intrasurance tot het incasseren via de automatische incassoprocedures van bank en bankgiro van zijn/haar uit de tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst verschuldigde premies te incasseren. Vanzelfsprekend onder het behoud van alle rechten die de betreffende incassoregeling aan de verzekeringnemer verleent inzake het recht tot onmiddellijke terugboeking van naar zijn/haar inzicht en mening (onverhoopt) ten onrechte door Intrasurance geïncasseerde premiegelden.
 
21. Alle premie-incasso's lopen via het automatische incassosysteem van bank en bankgiro. Mochten onverhoopt premies door ongeacht wat voor oorzaken dan ook niet door Intrasurance geïncasseerd kunnen worden, dan vervalt van rechtswege, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling door Intrasurance, direct na de derde (tevergeefse) premie-incassopoging van de op dat moment verschuldigde premie, de dekking op de betreffende verzekering. Hiervan zal door Intrasurance aan de desbetreffende verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Intrasurance is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt bij of door derden.
 
22. De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te voldoen. Op of omstreeks de dag waarop deze premie verschuldigd wordt. De betaling geschiedt uitsluitend via automatische premie-incasso. Gezien de geringe distributieopslagen van Intrasurance op de netto risicopremies van de risicodragende verzekeraar(s) zullen verzekeringen waarbij ten derde male een incassoactie ongehonoreerd blijft niet door Intrasurance gecontinueerd kunnen worden en met ingang van de datum waarop de niet ontvangen premiebedragen verschuldigd is/zijn geworden zonder nadere aanmaning wegens wanbetaling geroyeerd worden. Hiervan zal aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Door de verzekeringnemer kunnen derhalve na de laatst genoemde datum dan ook geen rechten, hoe ook genaamd, meer aan de verzekeringsovereenkomst ontleend worden.
 
23. Intrasurance garandeert dat iedere schade die wordt gemeld binnen 24 uur (tijdens werkdagen) in behandeling zal zijn genomen en dat door het afhandelend schadebureau met de verzekeringnemer ter verdere afhandeling van de schade inmiddels wordt gecommuniceerd. Na vaststelling van het schadebedrag garandeert Intrasurance, uiteraard mits het een door de betreffende verzekering gedekt evenement betreft, dat het vastgestelde en akkoord bevonden schadebedrag binnen 24 uur wordt overgemaakt.
 
24. Intrasurance zal ter beoordeling van schadesituaties de vigerende verzekeringsvoorwaarden strikt toepassen. Bij het afsluiten van iedere verzekering wordt de verzekeringnemer op het afsluitscherm gevraagd om de verzekeringsvoorwaarden in te zien. Zonder deze inzage is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten. In de risico/schadecalculatie waarop de premiestelling is gebaseerd is het doen van zgn. 'coulance'-uitkeringen niet meegenomen. Verzekeringnemer van Intrasurance betalen derhalve niet mee aan het subjectief verrichten van onverplichte schade-uitkeringen aan derden. Niet gedekte schaden worden niet vergoed, helder en duidelijk. Gedekte schaden worden door Intrasurance onmiddellijk in behandeling genomen en uiterst snel en correct afgehandeld. Voor alle partijen heel helder en duidelijk. Intrasurance stelt er prijs op in haar Huishoudelijk Reglement op te nemen dat de kwaliteit van haar schadebehandeling in haar bedrijfsfilosofie een zeer hoge prioriteit geniet.
 
25. Door het afsluiten van één of meer verzekeringen verklaart de verzekeringnemer akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement.
 
26. Intrasurance heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Intrasurance beperkt haar aansprakelijkheid in voorkomende gevallen tot maximaal het verzekerde bedrag van deze verzekering.
 
27. Intrasurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden in de schadeafhandeling door overmacht (bijvoorbeeld. aardbeving, griepepidemie, e.d.).
 
28. Intrasurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk ontstane fouten in de communicatie door toedoen van derden en door optredende onvolkomenheden binnen het medium internet.
 
29. De correcte hoogte van de verzekeringspremie wordt vastgesteld door Intrasurance aan de hand van het op de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst geldende premietarief.
 
30. Intrasurance behoudt zich het recht voor om in geval van faillissement van een verzekeringnemer per direct een of meer lopende verzekeringscontract(en) te ontbinden. De verzekeringsdekking per direct te beëindigen en de niet verdiende premie te restitueren naar het laatste bekende rekeningnummer van verzekeringnemer.
 
31. Intrasurance houdt zich het recht voor om wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, altijd gemeld per e-mail aan alle verzekeringnemers, door te voeren. De betreffende wijzingen zullen onmiddellijk na de melding van kracht worden.
 
32. De bedrijfsgegevens van Intrasurance zijn:

Intrasurance BV
Postbus 315
5300 AH Zaltbommel
KvK Tiel: 17141695
SER-register: 1060118GA